Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános tudnivalók

Adatvédelmi szabályzatom az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

2. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése

Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtök és dolgozok fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésemre. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, e-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaim biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségem.
Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolom az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.
Az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adom át, nem továbbítom harmadik személynek, illetve nem teszem nyilvánossá, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelez.

3. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

4. Személyes adatok védelme

Mindent megteszek, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezeljem, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak én és azon munkatársaim férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében mindent elkövetek az adatok biztonságos kezelése érdekében.

5. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást az általam kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok az adatbázisomból való törlését postai úton a következő címre küldve: Szabolcsi Judit Kecskemét, Liszt Ferenc utca 17/B 6000, valamint a email címen.

6. Direkt Marketing

Nem küldök kéretlen levelet látogatóimnak. A kifejezett hozzájárulásával Ön beleegyezett abba, hogy adatai az adatbázisomba kerüljenek, és azokat a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassam. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából kizárólag elektronikus úton (E-mail) reklámot továbbítsak, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásaim fejlesztése érdekében felhasználjam. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általam kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja postai úton a  Szabolcsi Judit Kecskemét, Liszt Ferenc utca 17/B 6000 címre küldött levéllel, illetve az e-mail címre küldött bejelentéssel.

7. Kiskorúak védelme

Kiemelten fontosnak tartom a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását.
A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

8. „Cookie”-k

A weboldalamon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kérünk Öntől, melyhez személyes adatainak megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Ön hozzájárul a spanyolos.hu weboldal tartalmának fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsem látogatóim weboldal-látogatási szokásait. A profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

9. Az adatkezelésért felelős

Név: Szabolcsi Judit e.v.
Székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 17/B
Adószám: 66604859-1-23
Nyilvántartási szám: 36532284
Adatkezelés nyilvántartási száma (NAIH-szám): NAIH-97832//2016.